Destiny’s Bounty 3.0

This is V3 of Destiny’s Bounty.